Общи условия за ползване на платформата „Orthopedy.bg“

С настоящия документ се уреждат условията при които на Платформата “Orthopedy.bg” се предоставят услуги по телемедицина от регистрирани здравни специалисти. Преди да продължите на нашия сайт, се запознайте с Общите условия, като имайте предвид, че:

Телемедицината е дистанционно предоставяне на здравни грижи, включващи оценка на здравословното състояние или медицински консултации посредством използването на телекомуникационна инфраструктура. Настоящата платформа цели предоставянето на медицински консултации от медицински специалисти на Потребители в максимално кратък срок и в удобно за Потребителя време. 

Използвайки Платформата, Потребителите приемат правилата, съдържащи се в настоящите Общи условия и Политика за поверителност. 

Регистрирайки се в Платформата, Потребителите декларират, че имат навършени 18 години. Потребителите следва да имат предвид, че могат да използват Платформата само за лична употреба и/или по отношение на недееспособните лица, на които имат качеството настойник.  

Всички Практикуващи лекари, които използват Платформата с цел предоставяне на медицински услуги, са лицензирани в България и използват Платформата от свое име и за своя сметка. Използвайки функциите на Платформата Orthopedy.bg с цел получаване на медицинска консултация,  Потребителят сключва договор за предоставяне на медицински услуги с Практикуващия лекар, с когото е осъществил контакт чрез Платформата.

Съдържанието на Платформата и предоставяните чрез нея услуги не заместват професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Потребителят следва винаги да се обръща към своя личен лекар или специалист за всички въпроси, свързани с неговото здраве. Потребителят никога не следва да пренебрегва предписанията на лекари професионалисти и да отлага потърсването на медицинска помощ поради получена в Платформата информация.

I. ДЕФИНИЦИИ

 1. ДокоХелп – собственик и администратор на Платформата  „Orthopedy.bg“ е дружеството „ДокоХелп“ ООД, ЕИК 207663968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Ворино № 53, ет. 2, ап. 1.
 2. Платформа – онлайн платформа, която позволява на медицински специалисти да се свързват с Потребители и да им предоставят дистанционни медицински оценки и консултации онлайн.
 3. Практикуващи лекари – лица, упражняващи медицинска професия, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“. Практикуващите лекари действат като независими медицински експерти и не зависят от ДокоХелп по никакъв начин. 
 4. Потребител – физическо лице, което желае да използва/използва услугите на ДокоХелп, за да се свърже с Медицински специалисти, за да получи медицинска оценка или медицинска консултация за здравословното си състояние. 
 5. Профил – индивидуален оторизиран акаунт на Потребителя в Платформата, който му позволява да ползва услугите, предоставяни чрез нея.
 6. Медицински услуги – предоставяните от Практикуващия лекар посредством онлайн чат услуги, които включват дистанционни медицински консултации, препоръки за лечение, оценки на здравно състояние, препоръки за рехабилитация и упражнения.
 7. Общи условия – настоящите Общи условия, представляващи договор с правнообвързваща сила за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от ДокоХелп на  Потребител. 

II. ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА

Чл. 1. „Orthopedy.bg“ е онлайн платформа, позволяваща на Практикуващи лекари да предоставят дистанционно медицински услуги на Потребители, въз основа на история на заболяването и настоящи оплаквания които Потребителите докладват на Практикуващите лекари посредством онлайн чат чрез Платформата.

Чл. 2. Платформата не е доставчик на медицинско обслужване, нито здравно заведение и не предоставя здравни дейности. Медицинските услуги, които Потребителите получават,  се предоставят от Практикуващите лекари, които действат като независими медицински експерти и не зависят от ДокоХелп по никакъв начин. 

Чл. 3. С регистрацията си в Платформата Потребителят приема правилата, изложени в настоящите Общи условия и Политика за поверителност (вж. Политика за поверителност). Потребителят не може да използва услугите, предоставяни чрез Платформата, ако не е приел да бъдете обвързан от тези Условия.

Чл. 4. В Платформата е предоставен списък на Практикуващите лекари, които предоставят съответните Медицински услуги, както и кратка биография, съдържаща информация за това къде са получили висшето си образование, в какво направление са специализирали и къде практикуват.

Чл. 5. Преди да започне да предоставя медицински услуги чрез Платформата всеки от Практикуващите лекари е предоставил на ДокоХелп информация и документи, удостоверяващи, че съответният лекар има завършено медицинско образование и притежава съответната квалификация и правоспособност.

III. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

Чл. 1. За да може да използва оптимално услугите на ДокоХелп  Потребителят следва да се регистрира като потребител в Платформата, като следва инструкциите, посочени в нея. В Профила си в Платформата Потребителят следва да посочи потребителско име,  две имена и данни за контакт (телефон за връзка и имейл адрес).

Чл. 2. След като потребителският профил е създаден, Потребителят може  по всяко време да  промени въведените от  него данни с изключение на потребителското име, като следва инструкциите в Платформата.

Чл. 3. Потребителят носи отговорност по отношение на неоторизирания достъп от трети лица  до потребителското му име и паролата за достъп. ДокоХелп си запазва правото да блокира по собствено усмотрение потребителския акаунт на Потребителя в Платформата, ако е налице основателно подозрение за злоупотреба. В случай че Потребителят подозира, че акаунтът му е компрометиран или че паролата му е разпозната, то той се задължава да информира незабавно ДокоХелп на следния имейл: admin@orthopedy.bg, за да могат незабавно да бъдат предприети подходящи защитни мерки. 

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Чл.1. Консултациите в Платформата се предоставят посредством онлайн чат. Потребителят може да получава съответната медицинска услуга в часовия диапазон от 8:00 до 22:00 часа.

Чл.2. Потребителят получава достъп до онлайн чата в Платформата след като заплати таксата за съответната медицинска услуга. 

Чл.3. След като Потребителят получи достъп до онлайн чата в Платформата, той изпраща описание на своя проблем заедно със снимки, резултати от тестове, изследвания и други документи, предоставящи информация за здравословното му състояние. В рамките на 60 минути след изпращане на описание на здравословния проблем Потребителят следва да получи отговор от Практикуващ лекар. Отговорът съдържа информация за състоянието на Потребителя  заедно със съвет за лечение.

Чл.4. Потребителят има право да отправи своето запитване до 7 дни след получаване на достъп до онлайн чата. Продължителността на започната онлайн консултация се определя от Практикуващия лекар, като същата не може да бъде предоставяна за период по-дълъг от 7 дни.

Чл.5. След приключване на консултацията Потребителят получава имейл, че заявената от него медицинска услуга е приключила и консултацията е маркирана като затворена. При провеждане на консултацията Практикуващият лекар следва да се идентифицира пред Потребителя по име. Всички  практикуващи лекари, с които може да бъде осъществена комуникация чрез Платформата, са длъжни да се представят с имената си и с данни за професионалната си квалификация.

Чл.6. Във връзка с предоставяните медицински услуги Практикуващите лекари могат да задават допълнителни въпроси и да изискат от Потребителя да предостави допълнителна информация за здравословното си състояние, епикризи, предписани рецепти, информация за клинична картина.  

Чл.7. Потребителят разбира и е наясно, че Практикуващият лекар не може физически да го лекува чрез онлайн чат, а може само да го посъветва. Не всички здравни въпроси са подходящи за консултация чрез такъв тип онлайн връзка.

Чл.8. Практикуващият лекар, с когото Потребителят се е свързал през Платформата, може да откаже да извърши консултация на база на здравословното състояние и/ или други симптоми и да даде съвет да се бъде потърсена спешна медицинска помощ или да бъде посетено болнично заведение. Във всеки конкретен случай съответният Практикуващ лекар преценява дали здравословното състояние на Потребителя позволява предоставянето на медицински услуги от разстояние.

Чл.9. В случай че Практикуващият лекар е на мнение, че по отношение на здравословното състояние на Потребителя не е подходящо предоставянето на медицински услуги от разстояние и Потребителят следва да  посети медицинско заведение или спешна помощ, като в този случай Потребителят няма право на искове и претенции срещу ДокоХелп.

Чл.10. ДокоХелп свързва лекари и Потребители, като използва изключително комуникационна платформа за телемедицина. Лекарите, които извършват консултациите в Платформата, не са в трудови правоотношения с ДокоХелп.  

Чл.11. Потребителят се съгласява, че не всяко здравословно състояние е подходящо за предоставяне на медицински услуги от разстояние чрез Платформата. В случай на спешност или обезпокоителна клинична картина Потребителят следва да се обърне към спешна медицинска помощ или спасителната служба. Незабавна спешна медицинска помощ следва да бъде потърсена в следните случаи:  

 • спиране на сърдечната дейност 
 • загуба на съзнание 
 • задух 
 • крампи 
 • обилно кървене и сериозно нараняване 
 • загуба на ориентация и объркване 
 • тежки изгаряния и др. 

Чл.12. При съмнение относно услугите, които получава от Практикуващите лекари чрез Платформата или относно информация, предоставена му чрез същата, Потребителят поема отговорност да се потърси допълнителен медицински съвет от личния си лекар или друг медицински специалист в областта.  

Чл.13. Потребителят следва да спазва всички инструкции, които е получил от Практикуващите лекари, свързани с използването на медикаментите и/или лечебните продукти препоръчани от същите.

Чл.14. Потребителят се задължава да информира Практикуващия лекар за всякакви странични или неочаквани ефекти от препоръчаните лечения. 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 1. Потребителят гарантира, че всяка информация относно здравословното му състояние, която предоставя на Практикуващия лекар или качва в Платформата е пълна, точна и отговаря на действителното му здравословно състояние.

Чл. 2. С оглед на естеството на предоставяните чрез Платформата услуги Потребителят се задължава да предостави на Практикуващия лекар цялата необходима информация относно здравословното си състояние, алергичени реакции, назначените му лечения, епикризи и др. с оглед получаването на пълна оценка на здравословното си състояние и консултации относно бъдещо лечение. 

Чл. 3. Платформата може да бъде използвана за запазване и споделяне на информация за Потребителя и документи от Практикуващия лекар чрез онлайн чата. Тази информация е достъпна за лекаря за периода, в който се предоставят съответните медицински услуги.

Чл. 4. Предоставената чрез Платформата информация за здравословното състояние на Потребителите съдържа лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си ДокоХелп да обработва и съхранява личните му данни за целите на предоставяните чрез Платформата посреднически услуги.

Чл. 6. Потребителят може да оттегли съгласието по всяко време на следният имейл: admin@orthopedy.bg . След получаване на изявлението от ДокоХелп информацията на Платформата, съдържаща личните данни на съответния Потребител, ще бъде заличена.

VI. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ПРЕДИ ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Чл. 1. С приемане на Общите условия Потребителят декларира, че е уведомен и се съгласява със следното:

 • Предлаганите услуги от Практикуващите лекари могат да бъдат квалифицирани като медицински такива и се извършват от разстояние и без да бъде осъществен личен и непосредствен контакт или физически преглед. В този смисъл за тези услуги не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) по силата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗПП. 
 • Поставянето на диагноза се извършва от разстояние със съответните последици и рискове от това. Практикуващите лекари са длъжни да положат всички възможни усилия да осигурят качествена, своевременна и в пълен обем диагностика. Въпреки това при диагностициране от разстояние съществува риск от неправилно диагностициране на здравословното състояние. 
 • Услугите, които Практикуващите лекари предлагат, не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист. 
 • Потребителят декларира, че е предпочел извършването на консултация от съответните специалисти чрез използването на Платформата, след като е бил запознат и информиран за всички обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, и с ясното съзнание, че са налице и други алтернативи, свързани с диагностиката на заболяването му (посещение при общопрактикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ). 
 • Практикуващите лекари предлагат качествени медицински услуги и диагностика на съответния здравословен проблем, но не могат да дадат гаранции за излекуване. 
 • Потребителят носи отговорност да следи състоянието си и да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения, като  в случай на необходимост се обърне към специалисти в съответната област. 
 • В хода на консултацията може да бъде получена допълнителна информация относно диагнозата на Потребителя, неговото лечение, използваните методи за диагностика и лечение, алтернативите им, рисковете (ако има такива), очакваните резултати, като същата ще се счита за приета, освен ако Потребителят изрично изрази несъгласието си. 
 • Потребителят използва Платформата при условията, посочени в  Политиката за поверителност и настоящите Общи условия единствено лично и за получаване на медицинска оценка или консултация за себе си или лице, над което упражнява родителски права или на което е настойник. 

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 1. Използването на Платформата е напълно безплатно и Потребителят не дължи заплащането на такси на ДокоХелп за използването на Платформата. Потребителят дължи възнаграждение на Практикуващия лекар, който му предоставя съответната медицинска услуга.

Чл. 2. По отношение на заплащането на Възнаграждението на Практикуващите лекари ДокоХелп действа единствено като посредник.

Чл. 3. На Платформата има предоставена информация относно цените на медицинските услуги, предоставяни от Практикуващите лекари.

Чл. 4. Цените могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Ценовите промени няма да засягат услугите, които вече са заявени от Потребителите. 

Чл. 5. Потребителите имат отговорността и задължението да заплатят цената за предоставените от Практикуващите лекари услуги, които получават през Платформата. 

Чл. 6. Преди да получи достъп до онлайн чата и до съответните медицински услуги Потребителят следва да заплати съответната такса, посочена в Платформата. Плащането може да се осъществи по два начина: 

Чл. 7. По банков път на следната банкова сметка: 

Банка: Обединена Българска Банка

IBAN: BG83UBBS80021058437350

Чл. 8. С карта посредством виртуален ПОС.

Чл. 9. Предоставяйки данни за кредитната си карта и свързаната платежна информация в Платформата, Потребителят се съгласява да му бъдат удържани всички такси и разходи, дължими и изискуеми за услугите, предоставяни от Практикуващите лекари през Платформата, като за това не се изисква допълнително уведомление или е съгласие.  

Чл. 10. ДокоХелп не съхранява никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти. За повече подробности вижте Политика за поверителност. 

VIII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 1. Потребителят има право да му бъдат възстановени заплатените суми при следните случаи: 

 • Потребителят е отменил консултацията си преди получаване на отговор от страна на Практикуващия лекар.
 • Потребителят не е отправил запитване в рамките на 7 дни след получаване на достъп до онлайн чата.
 • Потребителят не е получил отговор в рамките на 60 минути след отправяне на своето запитване в Платформата.
 • В случай на спешност, когато е уведомен от съответния Практикуващ лекар, че случаят му изисква незабавна медицинска помощ.  В този случай на Потребителя ще бъде сумата  размер на 50% от първоначално заплатената цена за съответните медицински услуги.

Чл. 2. За възстановяване на сумата Потребителят трябва да попълни заявление до ДокоХелп в рамките на 30 дни от заплащане на таксата за съответната медицинска услуга. В заявлението следва да са  посочени  причините, поради които сумата следва да  бъде възстановена, както и банкова сметка, на която следва да бъде преведена сумата. След извършена проверка от ДокоХелп, Потребителят ще бъде уведомен чрез Платформата или на имейл адреса си, с който се е регистрирал.

 Чл. 3. Сумата ще бъде възстановена по посочена от Потребителя банкова сметка в рамките на 30 дни след получаване на уведомление от ДокоХелп.

Чл. 4. Потребителят има право да предяви рекламация към ДокоХелп във връзка с предоставяните чрез Платформата посреднически услуги в следните случаи:

 • Липса на достъп до профила си в Платформата в случаите, в които същото не се дължи поради причини у самия Потребител.
 • Неполучаване на съответната медицинска услуга в срок от 60 минути след изпращане на описание на здравословния проблем, в случаите, в които липсата на получаване на отговор се дължи на техническа неизправност на Платформата.
 • Липса на достъп до предоставяните чрез Платформата услуги поради наличие на техническа неизправност на същата.

Чл.5. Потребителят следва да отправи рекламацията на следния имейл адрес: admin@orthopedy.bg в рамките на срока, за който е активна заявената от него медицинска услуга. В рекламацията Потребителят следва да посочи точно описание на проблема и периода, в който същият е бил налице. След извършена проверка от страна на ДокоХелп Потребителят ще бъде уведомен чрез Платформата или на имейл адреса си, с който се е регистрирал. 

IX. ВАЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Чл. 1. Услугите на Практикуващите лекари, които могат да бъдат получени чрез Платформата, не са предназначени за предоставяне на спешна медицинска помощ. Ако Потребителят се нуждае от спешна медицинска помощ, трябва да се обади на телефон 112 (или на съответния регионален спешен номер) или да отидете в най-близкия кабинет за оказване на спешна помощ.

Чл. 2. Някои здравословни проблеми не са подходящи за дистанционно предоставяне на здравни услуги. Преди да използва услугите на ДокоХелп,  в Платформата Потребителят може да намери повече информация за това с какви Практикуващи лекари може да се свърже през Платформата, както и по отношение на какви здравословни проблеми. 

Чл. 3. ДокоХелп не е медицинско устройство. Въпреки че Платформата може да позволява на Потребителите да си комуникират с Практикуващи лекари от сферата на здравеопазването и въпреки че част от информацията в нея може да е свързана с оценка на медицински или здравословни състояния или обстоятелства, Платформата не е предназначена и не може да бъде използвана  като устройство за откриване, диагностициране или лечение на медицински или здравословен проблем или за установяване на наличието или липсата на медицински или здравословен проблем. 

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 1. ДокоХелп гарантира, че лекарите, които извършват консултации чрез Платформата са обучени, опитни и лицензирани лекари в България. ДокоХелп носи отговорност и гаранция единствено за услугите, предоставени от самата нея, но не и за предлаганите от лекарите, особено след като тези услуги не са част от договора между Потребителя и ДокоХелп.  

Чл. 2. ДокоХелп освен това не е представител или агент на лекарите, с които Потребителят се свързва чрез Платформата, и не може да прави никакви правни изявления за от името на лекарите. Като се изключи времето за поддръжка, приложението Платформата функционира в посочените в уебсайта часове.  

Чл. 3. Потребителят разбира и се съгласява, че ДокоХелп не предоставя медицински съвети, диагнози или лечение, а единствено посредничи и предоставя платформа за свързване на Потребители с практикуващи лекари. В този смисъл ДокоХелп не носи отговорност за професионална небрежност или некачествено лечение, което лекуващите лекари могат да предоставят. 

Чл. 4. Потребителят разбира и се съгласява, че носи отговорност за следенето на своето здравословно състояние, като в случай на влошаване на същото или при спешна нужда, той следва да потърси и изиска медицинска помощ. 

Чл. 5. Потребителят разбира и се съгласява, че Практикуващите лекари, използващи Платформата, носят цялата отговорност за и ще имат пълно правомощие, отговорност, надзор и контрол над предоставянето на всички медицински услуги, съвети, инструкции, решения за лечение и други професионални здравни услуги. Всички диагнози, лечения, процедури и други професионални здравни услуги ще бъдат предоставяни единствено от и под надзора на Практикуващите лекари по тяхно собствено усмотрение и както считат за уместно. 

Чл. 6. Настоящите условия, използването на Платформата и услугите на Практикуващите лекари се ръководят от българското законодателство и ДокоХелп не поема никаква отговорност за закони извън България.  

Чл. 7. ДокоХелп не дава гаранция и заявления, че всички продукти, цялото съдържание и всички услуги, описани във или налични през Платформата, са подходящи за употреба на места извън България. 

Чл. 8. Ако Потребител иска да използва Платформата  в  друга държава, то същия потвърждава, че използва услугите на собствен риск и на собствена отговорност. 

Чл. 9. Личната информация, която Потребител подава на Платформата, ще бъде събирана, обработвана, съхранявана, разкривана и унищожавана в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и нашата Политика за поверителност.

Чл. 10. ДокоХелп не е доставчик на здравни услуги, не носи отговорност и не дава гаранция за съдържанието на медицинските съвети, които Потребителят може да получи чрез Платформата. Съответният консултиращ лекар поема пълната отговорност.

Чл. 11. Потребителят се съгласява да обезщетява, защитава и освобождава от отговорност Практикуващите лекари от и срещу всякакви искове на трети страни, произтичащи от неспазването на съветите или препоръката/ките на съответния практикуващ лекар. Същата отговорност Потребителят носи и в случаите, в които предоставената от него информация на практикуващите лекари е непълна, невярна или не съответства изцяло на действителното му здравословно състояние. 

Чл. 12. ДокоХелп носи отговорност за техническата изправност на платформата и осигуряването на достъп на Потребителя до съответните услуги, предлагани в Платформата. 

XI. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.1. При използването на портала Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ДокоХелп или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Платформата – търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Платформата, освен, ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.  

Чл.2. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ДокоХелп, свързано с него лице или друг потребител. 

Чл.3. ДокоХелп притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. 

Чл.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Портала на Доставчика, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ДокоХелп или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ДокоХелп и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

Чл.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

Чл.6. В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост от страна на Потребителите, ДокоХелп си запазва правото да ограничи достъпа им до Платформата и да блокира потребителския профил на Потребителя.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. ДокоХелп има право, по свое усмотрение, да модифицира, добавя или изтрива части от тези Условия по всяко време в бъдеще. Потребителят ще бъде уведомен за такива промени при всяко следващо влизане в платформата. Ако след уведомление за такива промени продължите да ползвате Приложението и/или услугите, това ще означава, че потвърждавате тези промени и приемате да бъдете обвързани от ревизираните Условия, включващи тези промени. 

Чл.2. Страните се съгласяват, че в случай на спор, свързан с настоящите Общи условия или използването на услугите, налични през Платформата, същият ще бъде отнесен към съответния родово и местно компетентен български съд. 

Чл.3. В случай, че Потребителят наруши Общите условия при използване на Платформата, достъпът му до нея може да бъде забранен или да бъде деактивиран акаунта за достъп. 

Чл.4. Комуникацията с ДокоХелп става по електронен път. Потребителят се съгласява с електронната комуникация с ДокоХелп, при условие че не са налични изисквания за друга, по-строга правна форма. Задължение на Потребителя е да уведоми ДокоХелп при всяка настъпила промяна на данните, въведени по време на регистрация. 

Чл.5. Настоящите Общи условия уреждат изцяло договорните отношения на Потребителите с ДокоХелп и с практикуващите лекари. Не се допускат допълнителни споразумения или устни уговорки. Всяка промяна или допълнение на Общите условия на договора между Потребителя и ДокоХелп в отделния случай трябва да бъде направена в писмена форма. Това се отнася и за всяко отклонение от изискването за писмена форма. В този случай електронната кореспонденция на посочения от Потребителя имейл адрес се счита за писмена. 

Чл.6. Недействителността на отделни разпоредби на тези общи условия не засяга прилагането на други разпоредби. 

Моля, потвърдете, че сте на възраст над 18 години.

Ако използвате Платформата, за да получавате дистанционна медицинска оценка за Вашето дете, моля, имайте предвид, че родителите приемат Общите условия от името на своите деца на възраст от 0 до 14 години и заедно със своите деца на възраст между 14 и 18 години.